Podmienky používania

Vstup na túto webovú stránku a jej používanie podlieha nasledujúcim Podmienkam používania webovej stránky www.advanca.sk ( ďalej len „ Podmienky alebo Podmienky používania“):

1 VŠEOBECNE (PODMIENKY POUŽÍVANIA)

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky www.advanca.sk  (ďalej len webová stránka) je spoločnosť ADVANCA, s.r.o. so sídlom Sklenárova 28, 821 09 Bratislava, IČO: 50 405 284, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112809/B  (ďalej len „ ADVANCA, s.r.o. alebo „Prevádzkovateľ“). Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním vy ako používateľ (ďalej len „Používateľ“) potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti ADVANCA, s.r.o., súhlasíte s nimi a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.

1.2 Táto webová stránka, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môže používateľ získať využitím tejto webovej stránky, sa zaväzuje používať spôsobom, ktorý neporušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis alebo spôsobom, ktorý neodporuje dobrým mravom. Webovú stránku je teda možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

1.3 Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené z tejto webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

1.4 V prípade porušenia podmienok prevádzkovateľ môže dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup používateľovi na túto webovú stránku a súčasne používateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

1.5 Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke je potrebné konzultovať s prevádzkovateľom.

1.6 Prevádzkovateľ ponúka túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás ako užívateľov, prístupnú ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky vyjadrujete ako používateľ svoj súhlas s týmito  podmienkami používania ako aj informáciami o autorských právach. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku a ihneď ju opustite.

1.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na tejto webovej stránke kedykoľvek upraviť a/alebo zmeniť. Podmienky a práva sa vzťahujú na všetky osoby (používatelia), ktoré vstupujú na webovú stránku www.advanca.sk  a používajú túto webovú stránku

1.8 Spoločnosť ADVANCA, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok, bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ preto používateľom odporúča, aby sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovali a pokiaľ nesúhlasia s ich aktuálnym znením, okamžite prosím túto webovú stránku opustili.

1.9 Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.

2 PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

2.1 Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov spoločnosti ADVANCA, s.r.o., ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a spoločnosť ADVANCA, s.r.o. nezodpovedá za stratu alebo za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií, či už priamo alebo nepriamo.

2.2 Spoločnosť ADVANCA, s.r.o. nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť tejto webovej stránky, ani na obsah akejkoľvek externej webovej stránke. Táto webová stránka, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na tejto webovej stránke uvedenými, sa poskytuje vo forme „tak, ako je“ a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na tejto webovej stránke je na vlastné riziko používateľa.

2.3 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené používateľmi tejto webovej stránky, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkou alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na túto webovú stránku.

2.4 Spoločnosť ADVANCA, s.r.o. na zvýšenie pohodlia používateľov môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate túto webovú stránku. Prevádzkovateľ nepodporuje ani neschvaľuje takto odkazované webové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesleduje. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na vlastné riziko používateľa a prevádzkovateľ nenesie za neho žiadnu zodpovednosť.

3 PRÍSPEVKY UŽÍVATEĽOV

3.1 Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť ADVANCA, s.r.o., nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

3.2 Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na túto webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

4 SPRACOVANIE DÁT

4.1 V súvislosti s prevádzkovaním tejto webovej stránky prevádzkovateľ zhromažďuje určité dáta/informácie, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať Používateľa tejto webovej stránky, jeho správanie, postoje a názory.

4.2 Spoločnosť ADVANCA, s. r. o. používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na  www.advanca.sk. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení.

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať.

Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov našich stránok, používame tiež službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu užívania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google, Inc., prenesené a uložené na serveri spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc., nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje ako napríklad email, meno, telefónne číslo.

Môžete odmietnuť používanie súboru cookies, čím zabránite zberu dát o Vás. Urobiť tak môžete voľbou v nastaveniach Vášho prehliadača.

Viac o súboroch cookies a spracovávaní informácií sa dozviete v sekcii Ochrana osobných údajov.

5 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Prevádzkovateľ tejto webovej stránky rešpektuje právo používateľa na ochranu súkromia. Túto webovú stránku môže používateľ za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov.

V prípadoch ak má používateľ záujem o zasielanie informačných, reklamných a propagačných emailov, resp. o komunikáciu a vybavenie jeho podnetu prostredníctvom kontaktného formulára, je potrebné vyjadrenie jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Ochrana osobných údajov tu.

Spracovateľom a správcom tejto webovej stránky je spoločnosť ADVANCA, s.r.o., so sídlom Sklenárova 28, 951 09 Bratislava.