Ako si udržať zamestnanca

ADVANCA Blog

Čím ďalej, tým viac si hlavne mladí ľudia pri výbere novej práce zisťujú, aké benefity by im mohol poskytnúť ich potencionálny zamestnávateľ. Dalo by sa povedať, že v očiach uchádzačov o zamestnanie sú spoločnosti poskytujúce benefity svojim zamestnancom atraktívnejšie.

Nakoľko mzda je povinnosťou, poskytovanie benefitov je hodnotou navyše.  Zväčša čím je spoločnosť väčšia, tým aj viac benefitov dokáže ponúknuť s cieľom vytvoriť priaznivé pracovné prostredie.  V súčasnosti existuje široká škála možností, ktoré môžu spoločnosti využívať.  Medzi najfrekventovanejšie benefity pre zamestnancov by sa dalo zaradiť využite  notebooku, mobilného telefónu a automobilu aj na súkromné účely, rôzne firemné podujatia a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

benefity pre zamestnancov

Vo všeobecnosti možno benefity pre zamestnancov rozdeliť na:

  • peňažné – príspevky zo sociálneho fondu napr. na dopravu do zamestnania, stravovanie zamestnancov nad zákonný rozsah, peňažné pôžičky, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • nepeňažné – poskytnutie notebooku na súkromné účely, osobného motorového vozidla a služobného mobilného telefónu na súkromné účely, oceňovanie zamestnancov vecnými darmi, organizovanie spoločenských podujatí, podpora vzdelávania a pod.

Aj benefity idú s dobou :

Benefity boli atraktívne aj v minulosti a iné sú atraktívne dnes. Medzi nové trendy možno zaradiť zriadenie oddychových zón pre zamestnancov. Vo veľkých (hlavne medzinárodných) spoločnostiach je to zriadenie jaslí a škôlok v blízkosti pracoviska, resp. aj priamo v jeho priestoroch pre deti zamestnancov, rôzne regeneračné programy, masáže na pracovisku, voľno nad rámec daný zákonom, príspevok zamestnávateľa do III. piliera a bezplatné konzultácie so psychológom. Home office ako benefit je v poslednej dobe tiež diskutovanou témou. Niektoré štúdie ukazujú, že sa znižuje kreativita zamestnancov, pretože práve najlepšie nápady  vznikajú v „kuchynke“. Preto aj niektoré veľké korporáty, najmä v zahraničí zvažujú lepšie reguľovanie tohto benefitu.

Benefity sa vekom menia:

Každá veková skupina preferuje iný typ benefitov. Kým mladí ľudia dávajú prednosť flexibilnej pracovnej dobe, práci z domu, vzdelávacím programom a možnostiam kariérneho postupu, tak vyššia veková kategória dáva prednosť hlavne peňažným benefitom. Často je to dôvodom toho, že v živote si už veľa zažili a uprednostňujú teda istotu, bezpečie pred kariérnym rastom, zážitkami, či služobnými cestami. Rozdiely vo vnímaní benefitov sa prejavujú aj medzi ľuďmi s manuálnym a nemanuálnym charakterom práce.

…a na záver…

Možno skonštatovať, že spoločnosti si silu benefitov uvedomujú a čím ďalej, tým častejšie ich poskytujú svojim zamestnancom, nakoľko ide o istý spôsob, ako ich motivovať, podporiť ich lojalituzvýšiť kvalitu ich výkonov. Hlavne veľké spoločnosti si v oblasti netradičných výhod pre zamestnancov navzájom konkurujú a každý rok pridávajú nové a zaujímavejšie benefity pre zamestnancov.

Kontaktujte na nás, ak chce zistiť svoje preferencie benefitov.

————————————–

Viac o pracovnej motivácii aj s prípadovými štúdiami a výskumami nájdete:
Nosek, J. (2011). Manažérske katastrofy. Jak šéfové řeší problémy v byznysu. Brno: CPress. – príbehy vychádzali v ekonomickom mesačníku BIZ
Hogan, R., Hogan, J. a Warrenfeltz, R. (2007). The Hogan Guide. Tulsa: Hogan Press. – na internete nájde rôznej štúdie na tému motivácia a benefity od týchto celosvetovo uznávaných autorov

Autor