Diskriminácia na pracovnom pohovore

Pred každým pohovorom chystáte rafinované otázky, vďaka ktorým by ste sa dozvedeli o danom uchádzačovi čo najviac. Pripravené témy vám však môžu spôsobiť nemalé riziká. Diskriminácia na pracovnom pohovore je pomerne častá, preto si zvážte, či je vaša zvedavosť vždy na mieste. samotný pohovor môže naznačiť, aká je morálka spoločnosti. Nezabúdajte, že aj záujemca si robí  svoj obraz o vás . Môžete tak veľmi rýchlo prísť o potenciálneho pracovníka. Ďalšie veľké riziko predstavuje antidiskriminačný zákon. V mnohých prípadoch možno netušíte, že váš „záujem“ sa môže chápať ako diskriminácia na pracovnom pohovore.

aj otázky na prvý pohľad “neškodné” môžu diskriminovať

 Pri  výbere zamestnanca je snáď už “normálne”, že zaznievajú otázky typu : „Aké máte záľuby?” „Chystáte sa na materskú?” Máte súrodencov?“ Práve takýmto spôsobom sa veľa spoločností snaží nepriamo získať informácie o uchádzačovi, ktoré by inak mali zostať tabu! Zamestnávateľ musí zaobchádzať so záujemcami o prácu v súlade s antidiskriminačnou legislatívou a musí brať do úvahy aj antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z..
Zákonník práce v § 13 zakotvuje, že v pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu:  pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

zásada rovnakého zaobchádzania

Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup  k zamestnaniu. Už aj samotný uchádzač o prácu je chránený právnymi predpismi, a to najmä Zákonníkom práce v časti, ktorá upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a potenciálnym zamestnancom pred uzavretím pracovnej zmluvy. V predzmluvných vzťahoch zamestnávateľ nesmie od uchádzača o zamestnanie podľa § 41 ods. 6 Zákonníka práce vyžadovať informácie:
  • tehotenstve,
  • rodinných pomeroch,
  • bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnsti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonať,
  • politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti, náboženskej príslušnosti.

ako sa môže zachovať uchádzač pri “nevhodnej” otázke?

Je len na uchádzačovi, ako sa zachová, ak položíte na pohovore neprípustnú otázku. Ak mu  neprekáža, môže na ňu aj odpovedať. Druhá možnosť je, samozrejme, zodpovedanie takejto otázky odmietnuť, resp.  pokojne sa môže spýtať, ako napríklad táto otázka súvisí s budúcou pracovnou náplňou.

diskriminácia nielen pri pohovore

Diskriminačné praktiky sú rôzne. Taktiež sa môžu prejavovať pri rôznych fázach pracovného pôsobenia. Môže to byť teda diskriminácia na pracovnom pohovore, ale aj diskriminácia počas výkonu práce, ako aj pri prepúšťaní zo zamestnania. Už pri čítaní inzerátov niektorých spoločností by sa dalo hovoriť o diskriminačných praktikách, pokiaľ si napr. vyhradzujú atraktívny vzhľad uchádzača, podmienkou je pridanie fotografie, maximálny vek, pohlavie, trestnú bezúhonnosť (pokiaľ nejde o prácu, pri ktorej sa bezúhonnosť vyžaduje podľa osobitného predpisu) a pod.

aj uchádzač má povinnosti

Diskriminácia na pracovnom pohovore je pomerne častá. Na druhej strane však zákon stanovuje povinnosť uchádzačovi o zamestnanie, že je povinný informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce, alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého. Samotný záujemca o prácu má však informačnú povinnosť o určitých skutočnostiach v súlade s § 41 ods. 7.

Zákon  taktiež uvádza, že ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.

————————–
Používateľ beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovane právnu pomoc iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky skutočnosti týkajúce sa Vášho právneho problému. Vyššie uvedené informácie sú len informatívneho a všeobecného charakteru.

Autor