Dobrá pracovná zmluva ako základ spokojnosti

Čo musí obsahovať a čo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy? Dobre dohodnutá pracovná zmluva je formou právnej ochrany zamestnanca ako aj zamestnávateľa. Z vlastnej skúsenosti viem, že veľa ľudí si pracovnú zmluvu pri jej podpise dobre neprečíta, resp. sa s jej obsahom neoboznámi vôbec.

Až následne počas trvania pracovného pomeru si zamestnanci začnú klásť otázky ohľadom ich práv a povinností, ktorých odpovede sú však už často zakotvené v zmluve. Ako má teda vyzerať správne napísaná pracovná zmluva? Môže byť v pracovnej zmluve obsiahnutá konkurenčná doložka, nariadený dress code alebo nariadené občasné služobné cesty a pod.? Musí byť dĺžka skúšobnej doby uvedená v zmluve, možno ju predĺžiť?

Sloboda určenia obsahu pracovnej zmluvy zmluvnými stranami je limitovaná kogentnými ustanoveniami Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov. Ide o zákonné ustanovenia, ktoré musia byť dodržané a nie je prípustná dohoda zmluvných strán. Medzi podstatné náležitosti zmluvy, ktoré je zamestnávateľ povinný dohodnúť so zamestnancom patrí podľa Zákonníka práce:

druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika

V prípade určenia druhu práce by som odporúčala zamestnávateľom použiť, čo najširšie rozhranie pracovnej náplne, nakoľko pracovnú úlohu, ktorá nie je zadefinovaná v pracovnej zmluve, by mohol zamestnanec vykonávať iba po preradí na inú prácu. V prípade, ak by túto úlohu odmietol vykonať, nedopustil by sa porušenia pracovnej disciplíny a následného možného postihu zo strany zamestnávateľa.

miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto)

Ak by bolo miesto výkonu práce vymedzené veľmi široko, považovalo by sa za neplatné – napr. Slovenská republika. Tu ešte udávam, že miesto výkonu práce nie je totožné s pojmom pracovisko.

deň nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na týchto podstatných náležitostiach, pracovná zmluva nevznikne. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedenie okrem vyššie uvedených náležitosti aj ďalšie pracovné podmienky (iné náležitosti), a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné, ale aj nehmotné výhody.   V tejto téme budeme ďalej pokračovať v článku už o týždeň.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte.

————————–
Používateľ beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovane právnu pomoc iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky skutočnosti týkajúce sa Vášho právneho problému. Vyššie uvedené informácie sú len informatívneho a všeobecného charakteru.

Autor