Dôležité podmienky pracovnej zmluvy

Čo musí obsahovať dobrá pracovná zmluva, sme si stručne popísali v predošlom článku. Mnohí prijímajú pracovnú zmluvu s podmienkami, aké určuje zamestnávateľ. Vedeli ste však, že je možné dohodnúť aj ďalšie dôležité podmienky  pracovnej zmluvy, o ktoré majú účastníci záujem? Ide o  ďalšie hmotné, ale aj nehmotné výhody. Tu je niekoľko rád, na čo si dávať pozor.

Ak má aj budúci zamestnanec na zamestnávateľa špecifické požiadavky, požaduje hmotné či nehmotné výhody, je vhodné si ich vyjednať už pri pohovore. Ak ich budúci zamestnávateľ prisľúbi, treba trvať na ich zakomponovaní do pracovnej zmluvy. Tieto dojednania však nesmú byť v rozpore so Zákonníkom práce alebo inými všeobecne záväznými predpismi, ktoré majú kogentný charakter, lebo v tejto časti by boli neplatné.

Na čo netreba zabúdať, sú možno maličkosti, ale sú to dôležité podmienky v pracovnej zmluve. Patrí tam napríklad  vianočný príplatok, príspevky na životné, doplnkové dôchodkové poistenie alebo o týždeň dovolenky navyše, jazykové kurzy a pod..

Medzi dojednanú náležitosť môže patriť aj skúšobná doba. Tá je najviac tri mesiace, u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Najneskôr ju možno dohodnúť v deň, ktorý bol dojednaný ako deň nástupu do práce, a to výlučne len v pracovnej zmluve. Nemožno ju teda dohodnúť po vzniku pracovného pomeru a pod sankciou neplatnosti musí byť dojednaná v písomnej forme a tvoriť súčasť pracovnej zmluvy.

Predlžuje sa o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Jej uplynutím, ak nedôjde ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe, pracovný pomer pokračuje ďalej. Tu však poznamenám, že skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Zakotvením ďalších bodov do zmluvy týkajúcich sa pracovného pomeru sa predchádza zbytočným sporom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Už pri vzniku pomeru si strany môže hájiť a chrániť svoje záujmu v rámci kompromisu.

Medzi najčastejšie ustanovenia pridávané do zmlúv možno zaradiť okrem vyššie uvedenej skúšobnej doby napr. súhlas s vyslaním na služobnú cestu, alebo súhlas so spracovaním osobných údajov. Taktiež ustanovenia súvisiace so zákazom konkurencie, súhlas so sledovaním pracovného počítača.

V prípade, ak by sa strany dohodli na takých pracovných podmienkach, ktoré by v rozpore boli, išlo by teda o neplatný právny úkon a pracovná zmluva by bola v tejto časti neplatná, pokiaľ by túto časť bolo možné oddeliť od ďalších častí pracovnej zmluvy. Rovnako by nebola platne dohodnutá tá časť zmluvy, v ktorej by sa zamestnanec vopred vzdal svojho práva.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.


 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG .

Autor