Efektívnosť skupiny cez sociálnu atmosféru

ADVANCA Inšpiratívne čítanie. Efektívnosť

Efektívnosť skupiny cez sociálnu atmosféru :

Výskumy ukazujú, že jednotlivé oblasti sociálnej atmosféry medzi sebou súvisia viac a iné menej. To následne ovplyvňuje efektivitu skupiny, ktorá súvisí s efektívnosťou organizácie. Na základe týchto súvislostí medzi jednotlivými oblasťami bol zostavený koncept, ktorý hovorí o efektívnosti organizácie a jej zložiek (tímy, skupiny).

Tvoria ho tri zložky:

interakčná (práca s ľuďmi), vzťahová (vzťah k činnostiam v práci) a výkonová (riadenie, koordinácia práce). 

Podľa toho, ktorá zložka vyjde v skupine najslabšie, je možné okamžite prijať opatrenia a vykonať potrebné kroky k zlepšeniu:

V prípade  nízkej interakčnej zložky je potrebné sa u členov skupiny venovať ich začlenenosti, roliam, ktoré zastávajú, resp. by mali zastávať vo svojej práci. Často to súvisí s tým, že samotní zamestnanci nevedia, aké sú ich práva, povinnosti a kompetencie vzhľadom na ich pracovnú pozíciu.

V prípade nízkej vzťahovej zložky je potrebné sa u členov skupiny zamerať  na ich motiváciu, možnosti ich rastu, či už karierového alebo osobného. Často to súvisí s tým, že členovia skupiny nemajú dostatočné možnosti, resp. nevedia, ako a či vôbec sa môžu niekam posúvať, ako si môžu zlepšiť pracovné podmienky, aké sú ich benefity. V praxi sa to často spája aj s nedostatočnou spätnou väzbou zo strany nadriadeného a kolegov k práci jednotlivcov, nie len skupiny.

V prípade nízkej výkonovej zložky je potrebné sa u členov skupiny zamerať na zefektívnenie komunikačných procesov. Často kolegovia medzi sebou súperia, namiesto toho aby spolupracovali.

Efektívnosť skupiny cez sociálnu atmosféru

V každej skupine sú teda prítomné tri sociálnopsychologické zložky, ktoré svojou efektívnosťou (dosiahnutým skóre) determinujú efektívnosť organizácie a jej zložiek (tímy, skupiny) – interakčná (psychologická atmosféra, medziľudské vzťahy, sociálna začlenenosť), vzťahová (vzťah k práci, zameranosť na úspech, spokojnosť), výkonová (kooperácia, komunikácia, štýl riadenia). Viac o oblastiach sociálnej atmosféry nájdete v predchádzajúcom článku. Koncepcia je využiteľná v skupinách s rôznym zameraním.

Tento koncept umožňuje pozrieť sa na atmosféru v skupine komplexne a nepracovať s desiatimi oblasťami atmosféry len na individuálnej úrovni (psychologická atmosféra, medziľudské vzťahy, rozvoj skupiny, sociálna začlenenosť, spokojnosť, kooperácia, komunikácia, štýl vedenia, vzťah k práci, zameranosť na úspech).

Stav vo Vaše skupine zistíte vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý Vám radi zašleme.  A následne poskytneme odporúčania na prácu so skupinou.

————————————

Viac o sociálnej atmosfére prináša:
Kollárik, T. (2011). Sociálna psychológia + psychológia práce = sociálna psychológia práce? Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
Dvorská, B. (2014). Porovnanie vybraných psychologických ukazovateľov súkromnej
a verejnoprávnej vysokej školy. Rigorózna práca. Bratislava: Paneurópska vysoká škola.

 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG .

Autor