Manažér a kouč v jednom. Spoločné a odlišné

ADVANCA Inšpiratívne čítanie

Čo majú spoločné a v čom sa odlišujú. Téma, ktorej sa venovala nejedna konferencia, odborná či panelová diskusia. Kto je v skutočnosti koučujúci manažér a kto profesionálny kouč? A ako to vyzerá, keď sa spojí manažér a kouč v jedno? Tému manažér a kouč sme poňali ako dve roly, ktoré sú zastúpené v jednej osobe.

Cieľom koučingu je rozvoj jednotlivca alebo spoločnosti / firmy a to prostredníctvom  procesu uvedomovania si vlastných osobitostí, schopností, hodnôt a možností. Koučovaný má dospieť k zásadným odpovediam týkajúcich sa jeho osobného alebo pracovného života. Tento proces vedie k  riešeniu situácie a koučovaný sa dostáva na voľnú cestu k správnemu napredovaniu. Koučing teda dopomáha získať seba pod kontrolu, preberať zodpovednosť za svoje činy a tak napredovať k rozvoju. Tento nástroj sebauvedomenia je vhodný pre jednotlivca, manažérsku prax alebo rozvoj zamestnancov, čo vedie k zvýšeniu ich výkonu.

Cieľom manažovanie jednotlivcov, či skupín je naplniť tímové ciele alebo ciele spoločnosti prostredníctvom použitia potenciálu u každého jednotlivca.  A tak manažéri vo svojej praxi používajú rôzne techniky, postupy na ich naplnenie. A robia dobre, že používajú plejádu nástrojov. Jednou z nich môže byť práve koučing. Vtedy hovoríme o koučujúcom manažérovi, resp. manažérovi ako koučovi. V čom je teda rozdiel medzi koučujúcim manažérom a profesionálnym koučom?

koučujúci manažér

 1. Koučujúci manažér nie je rovnocenný so svojimi podriadenými. Ani pri koučovaní sa nemôže zbaviť moci a zodpovednosti za výsledky tímu.
 2. Koučujúci manažér môže zadať tému koučovacieho rozhovoru.
 3. Koučujúci manažér má právo veta. Nemusí schváliť postup, ktorý si koučovaný zvolí v koučovacom rozhovore. Nepovažuje dané riešenie za vhodné vzhľadom napr. na smerovanie spoločnosti.
 4. Koučujúci manažér môže, no naozaj len vo výnimočných situáciách, zamietnuť výsledok koučovacieho rozhovoru.
 5. Koučujúci manažér používa vo svojej praxi aj iné štýly riadenia a vedenia, nie len koučovanie.
 6. Koučujúci manažér používa pri riadení a vedení svojich ľudí rôzne metódy a spôsoby komunikácie, nie len otázky. Podľa potreby použije príkazy, rady, názory, pozorovanie, sumarizovanie, či samotné ticho.

profesionálny kouč

 1. Profesionálny kouč je rovnocenným partnerom s koučovanými. Sprevádza koučovaného. Dodržuje zásady profesionálneho koučovacieho rozhovoru podľa ICF.
 2. Profesionálny kouč necháva, prípadne pomáha koučovacími nástrojmi koučovanému, vybrať tému koučovacieho rozhovoru.
 3. Profesionál kouč verí v zdroje na vyriešenie, ktoré sa nachádzajú vždy u koučovaného. Rôznymi metódami mu pomáha objaviť tieto riešenia.
 4. Profesionálny kouč nezamieta výsledok koučovacieho rozhovoru. No vždy dbá na etiku výsledku.
 5. Profesionálny kouč používa v koučovacom rozhovore iba metódy, prístupy koučovania podľa potrieb koučovaného.
 6. Profesionálny kouč nedáva rady, príkazy, nevyjadruje svoje názory. Pokiaľ koučovaný požiada kouča o radu, kouč oboznámi koučovaného o tom, že nevystupuje ako kouč, ale vyjadruje svoj názor.

koučujúci manažér vs. profesionálny kouč?

Sú teda situácie a témy, kedy je vhodné požiadať profesionálneho kouča o spoluprácu. Inokedy si koučujúci manažér dokáže hravo poradiť so svojimi koučovacími manažérskymi nástrojmi, ktoré má. Koučujúci manažér teda využíva koučovacie prvky a koučovací štýl riadenia ľudí. Pričom profesionálny kouč je odborník v technikách a koučovacích zručnostiach. Ak si chce koučujúci manažér udržať lepší odstup/ nadhľad nad situáciou je vhodné požiadať o spoluprácu profesionálneho kouča. Prípadne keď chce, aby si jeho tím sám za pomoci odborníka vyriešil nejakú situáciu.

„Je to ako s topánkami – vždy je potrebné si vybrať vhodné na správnu príležitosť.“

Obe tieto roly v jednej osobe: chcú skvaliť fungovanie koučovaného, používajú koučovacie techniky (len v inom rozsahu), pomáhajú koučovanému v jeho úskaliach, vedú koučovaného k samostatnosti a zodpovednosti.

prínosy: Manažér a kouč v jednom

Manažér a kouč v jednom teda vedie svojich podriadených k samostatnosti a zodpovednosti, pomáha im robiť vlastné rozhodnutia v príslušných oblastiach a zvyšuje aj motiváciu týchto ľudí k podávaniu výkonu. Tak získava pre seba čas, ktorý môže venovať strategickému plánovaniu, nezaoberá sa  operatívou. Preukazuje svojim podriadeným, že im dôveruje a tak aj samotní ľudia sú ochotní preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a tešiť sa z práce, ktorú vykonávajú.

A čo je vrchol manažérskeho koučovania? Keď samotný nadriadený požiada o koučovanie svojho podriadeného.

————————————————-

Viac o profesionálnom a manažérskom koučovaní sa dočítate:
Blanchard., K. a  Johnson, S. (2013). Minútový manažér. Citadella.
Nosek, J. (2011). Manažerské katastrofy. Computer Press.
Karpinská, Z. a Kmecová D. (2017). Koučovanie podľa pyramídy. Bratislava: Business Coaching College.

Autor