Práva a povinnosti pri vzdelávaní zamestnancov

V predchádzajúcom právnom článku sme rozoberali tému zvyšovanie alebo prehlbovanie kvalifikácie, ktoré spravidla vyplynie z konkrétneho druhu ďalšieho vzdelávania. Od tohto delenia sa následne odvíjajú aj ďalšie aspekty pre obe strany, a to najmä priebeh procesu vzdelávania, práva a povinnosti pre obe strany a nároky zamestnancov z konkrétneho druhu vzdelávania. Pozrieme sa tiež na otázku rekvalifikácie. Cieľom je podporovanie rôznorodosti ľudí a nie ich „škatuľkovanie“ jedným smerom. Nebuďme ako parník, ktorý prevalcuje potenciál zamestnancov.

práva a povinnosti oboch strán

V prípade, ak zamestnanec vstupuje do pracovného pomeru bez príslušnej kvalifikácie, zamestnávateľ v súlade s § 154 ods. 1 ZP zabezpečuje tomuto zamestnancovi získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením.

Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie, že dané zaškolenie, resp. zaučenie absolvoval. V tomto prípade ide o krátkodobejšie spôsoby a formy získania kvalifikácie.

V súvislosti s vyššie uvedeným je však nutné poznamenať, že nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanec má v danej súvislosti svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva z § 154 ods. 3 ZP. Ten má povinnosť sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve.

Pri vzdelávaní nejde len o samotné prehlbovanie alebo zvyšovanie kvalifikácie, ale aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

kedy je rekvalifikácia povinná?

Zákonník práce  používa aj pojem rekvalifikácia. Tento pojem sa samozrejme spája so vzdelávaním zamestnancov, ako to bolo v prípade prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie. Kedy hovoríme o rekvalifikácii a pre koho je určená? Ani v tomto prípade nezabúdajte na práva a povinnosti.

V súlade s § 154 ods.2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný rekvalifikovať zamestnanca.

A to vtedy, keď prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.  Za rekvalifikáciu prislúcha zamestnancovi náhrada mzdy vo výške priemerného mesačného zárobku.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.

————————–
Používateľ beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovane právnu pomoc iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky skutočnosti týkajúce sa Vášho právneho problému. Vyššie uvedené informácie sú len informatívneho a všeobecného charakteru.

Autor